Башкарма комитет карарлары

Постановления Исполнительного комитета

2019 ел       24 апрель          Чирмешән авылы                    №168

КАРАР

Территорияне планлаштыру проектын

һәм территорияне межалау проектын

раслау турында

 

 

Ачык тыңлаулар беркетмәсенә, “1990 нчы номерлы(скв. №№1990,1991, 1992) кустның төзекләндерү эшләрен киңәйтү” территорияне планлаштыру проекты һәм территорияне сызыклы объектларга межалау проекты буенча Бәркәтә авыл җирлегенең гавами тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмәне карап,  КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Бәркәтә авыл җирлеге территориясендә урнашкан 1990 нчы номерлы(скв.  №№1990,1991, 1992) кустны төзекләндерү" территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне сызыкча объектларга ызанлау проектын киңәйтү проектын расларга.

2. Әлеге карарны Чирмешән муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә, Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасарына йөкләргә.

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                                 И. Н. Шәйдуллин

 

 

                                 

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования