Территорияне планлаштыру проектын һәм межалау проектын эшли башлау турында карар

Территорияне планлаштыру  проектын һәм межалау проектын эшли башлау турында

 

"Стройпроектнадзор" ҖЧҖнең 12/ 0219 - СПН/07 санлы язма мөрәҗәгатен карап тикшергәннән соң, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл җирлеге территориясендә урнашкан “Абдулово”  УПСВ белән чистартылган ПДВ урнаштыру системасы" - В. Д. Шашин исемендәге ҖАҖ объектын проектлаштыру өчен территорияне планлаштыру проектын һәм межалау проектын эшли башлау турында

 КАРАР БИРӘМ:

"Стройпроектнадзор" ҖЧҖне Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Кармыш авыл җирлеге территориясендә урнашкан В. Д. Шашин исемендәге "Татнефть" ҖАҖ объектын проектлаштыру өчен территорияне планлаштыру проектын һәм межалау проектын эшләүгә керешергә рөхсәт итәргә.

2. Документларны эшләп бетергәннән соң, барлык кызыксынган оешмалар белән билгеләнгән тәртиптә планлаштыру проектын килештерергә һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлегенә тәкъдим итәргә.

  1. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) һәм Интернет мәгълүмати телекоммуникация челтәрендәге Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга .

  1. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артыннан калдырам.

Башкарма комитет җитәкчесе                                                               И.Н. Шәйдуллин

pdf
Скачать текст
PDF, 352.4 Кб

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International